Handelsvoorwaarden Arboreum-Rhododendron Species Collection vzw

 

ALGEMEEN


De onderstaande handelsvoorwaarden zijn een integraal onderdeel van alle leveringsovereenkomsten en zijn geldig bij iedere leveringsopdracht..

Onze hoofdzorg is steeds onze klanten een goed resultaat met onze planten te helpen bereiken. Wie ons een bestelling overmaakt wordt geacht de hiernavolgende bepalingen te kennen en te aanvaarden:


Ontbrekende vari√ęteiten worden door gelijkaardige vervangen, tenzij u iets anders bepaalt.


Offertes zijn 7 dagen geldig. Binnen deze termijn kunnen offertes nietig worden verklaard indien de conditie van de planten binnen deze termijn achteruit gaat.


Kosten van de staatskeuring worden door de aanvrager aangerekend.


Verantwoordelijkheid voor vorstschade of het niet hernemen van de planten wordt niet genomen omdat wij meerdere omstandigheden niet beheersen ( moeilijke plantensoort, droogte, wateroverlast, vorst, verbranding door overbemesting, onverzorgde planting, slechte grond, enz.)

Alle rekeningen dienen meteen betaald te worden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsook een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag als schadebeding. Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.


Door de inontvangstname of meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek.


Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert door zijn toedoen, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.

Leveringstermijn worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs.


Elke bestelling betekent de aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

 

 

 

 

 

Trading conditions Arboreum-Rhododendron Species Collection vzw

 

GENERAL


The following trading conditions are an integral part of all supply agreements and are valid for every order.


Our main concern is always to help our customers achieve good results with our plants. Anyone who places an order with us is deemed to know and accept the following provisions:


Offers are valid for 7 days. Within this period, quotations can be declared null and void if the condition of the plants deteriorates within this period.


Missing varieties will be replaced with similar ones unless you specify otherwise.


Costs of the state inspection are charged by the applicant.


Responsibility for frost damage or failure of plants is not taken because we do not control several conditions (difficult plant species, drought, waterlogging, frost, burning due to over fertilization, unkempt planting, poor soil, etc.)


All bills must be paid immediately within 14 calendar days of the invoice date. Payments after this period automatically and without notice of default bring interest equal to 10%, as well as a fixed compensation of 10% on the invoice amount as a damage clause. Only the courts of Antwerp are competent.


By accepting or taking the goods with him, the buyer expressly acknowledges that the goods correspond to his order and are free from any visible defect.


If the customer ends or cancels the agreement through his actions, he owes us compensation in the amount of 20% of the total amount of the order.


Delivery times are only provided by way of information and are therefore not binding. Delays in the execution of the order cannot give rise to compensation or termination of the agreement.


The delivered goods remain the property of the seller until full payment of the sale price.


Each order signifies the acceptance by the customer of our terms and conditions.